Leseopplevelser med Bukkene Bruse på badeland

Oppgaver og ressurser til kapittel 13

Enhver leseopplevelse er en hendelse, og hver lesehendelse kan være forskjellig. Dette er en grunnleggende tanke i det som kalles den performative[1] vendingen i kunstfeltet. I dette kapitlet beskriver Lisa Nagel hvordan leseopplevelsen utvikler seg når hun over lang tid leser den samme boka høyt for et lite barn. Hun setter søkelyset på den konkrete situasjonen der teksten blir satt i spill og opplevelsen blir til. Som teaterviter analyserer hun hendelsen, der både barnet og den voksne høytleseren samhandler med ordene, bildene og layouten i bildeboka. Perspektivet har overføringsverdi både til litteraturpedagogikk og til hvordan vi opplever tekster i nye interaktive medier.

1. Dramaturgisk analyse (light)

Forsøk å tenke på Bukkene Bruse på badeland som en dramaturgisk fortelling. Hvilke virkemidler bruker forfatteren og illustratøren for å formidle historien? Hva ligger i verbalteksten, hva ligger i bildene og hva kan ligge i framføringen? Ta for deg bukkene og trollet og forsøk å finne ut hvordan karakterene blir skapt for leseren i samspillet mellom tekst, bilder og høytlesingssituasjonen gjennom hele boka. Et godt tips kan være å se på hvordan karakterene eventuelt forandrer seg i takt med handlingen og spenningsoppbyggingen.

Bukkene bruse

2. ”Mitt barnebokminne”
Let fram en barne- eller ungdomsbok du har et sterkt forhold til. Les og bla i boka og kjenn etter hva det gjør med deg. Hvilke bilder får du i hodet, hvilke stemninger husker du? Med hvilke sanser er det boka lever i deg? Hva er det med boka som har grepet deg så sterkt? Skriv en tekst som skildrer boka og ditt forhold til den.

Mulig fortsettelse: Sammenlign ditt eget barnebokminne med andre i gruppa, eller med barnebokminnene du finner på barnebokkritikk.no: http://www.barnebokkritikk.no/category/litteratur/barnebokminne/

Hva har de til felles? Hva vektla du og hva vektlegges i de andre skildringene?

3. Sammenligning

Bukkene Bruse på badeland har blitt supplert med oppfølgeren Bukkene Bruse vender tilbake. [lenker til forlagets presentasjoner]

A. Alternativ 1: Les bøkene høyt for en gruppe barn. Legg merke til hvordan barna responderer på høytlesingen. Diskuter hvilken av bøkene dere synes fungerer best for akkurat denne gruppa. Forsøk å begrunne meningene deres med å henvise til bildebruk, fortellingens oppbygning, identifikasjon og gjenkjennelse. I hvilken grad spiller høytlesningskonteksten inn på hvordan dere vurderer kvaliteten? I hvilken grad spiller kjennskap til bøkene inn på høytlesingssituasjonen?

B. Alternativ 2: Les begge bøkene og diskuter dere imellom hvilken av bøkene dere synes er den som fungerer best for barn i aldersgruppen 4 – 8 år (dette er forlagets forslag til målgruppe). Begrunn meningene deres med å henvise til relevant teori om bildeboka som hendelse (slik det blir presentert i kapittel 13)

 C. Foreta en enkel dramaturgisk analyse av de to bøkene ved å svare på følgende spørsmål: På hvilken side (hvilket oppslag) møter Bukkene Trollet for første gang? I hvilken grad er konflikten de befinner seg i reell? Er det en nødvendig sammenheng mellom konflikten og de fysiske omgivelsene? I hvilken grad vil du si at de to bøkene får en troverdig slutt?

4. Leseopplevelse

Velg en bildebok du tenker at noen barn vil like. Les boka høyt for dem og legg merke til hvordan de responderer. Hva sier de og hva gjør de mens du leser? Legg også merke til din egen framføring. Når lever du deg inn i fortellingen og hvordan gjør du det? I hvilken grad opplever du at boka absorberes av barna?

 

Bildeboka kan brukes som utgangspunkt for en rekke iscenesettelser i møte med barn. Velg en bok du liker og planlegg hvordan du ønsker å iscenesette boka for en barnegruppe. Bestem deg for hva du synes er viktig med boka og hvordan du ønsker å formidle det. Hvem skal det være for, hvor skal det foregå og når skal det være? Skal dere være inne eller ute? Skal dere være i et rom dere kjenner eller skal dere oppsøke et nytt sted? Hvordan skal stedet/rommet se ut, og hvor skal dere sitte? Eller skal dere ligge? Kan det tenkes at du vil bruke lys som virkemiddel, eller kanskje musikk? Og skal du lese høyt fra boka eller skal du formidle den på andre måter? Er det bildene du vil undersøke eller er det bokas tema? Eller er det det å ligge sammen på gulvet i et fint lyssatt rom mens noen leser høyt og noen bare lytter?

 

Forslag til videre lesing (se også litteraturlista til kapittel 13 i Jakten på fortellingen)
For øvrig: – Michael Eigtvedt (2007): Forestillingsanalyse

 

Neste kapittel

Tilbake til forsiden

 

 

[1] Dreier seg om å skape mening gjennom handling. I forbindelse med litteratur fører det til at man betrakter leseopplevelsen som en hendelse der meningen blir til i den konkrete situasjonen.

 

Del dette innlegget