TV-julekalender som adaptasjon i flere lag

Oppgaver og ressurser til kapittel 4 i Jakten på fortellinger.

Julekalender Tårnagentene

NRK har lang tradisjon for å presentere egne julekalender-serier til adventtiden, og tv-serien har ofte forbindelser til f.eks. nettsider, bøker og musikk.

I kapittel 4 analyserer Astrid Ramsfjell Tårnagentene og den mystiske julegaven, som er fortalt på to plan; et nåtidsplan med en gruppe barn som driver julegavehjelpen, og et fortidsplan der de blir forflyttet til bibelhistorien. Slik har vi altså flere lag av adaptajon, fra bibelfortelling (som også henviser til kjente bibelfilmer) til nåtidsfortelling, og fra muntlig og skriftlig tradisjon til tv – med tilpasninger til adventkalendertradisjonen.

Astri Ramsfjell ser særlig på hvordan fortellerholdningen kommer fram i levende bilder, og hvordan tilskueren plasseres i forhold til det som det fortelles om. Serien legger opp til å formidle den kristne kulturarven, inkludert en del allmenne holdninger om å være snill, hjelpsom og uegennyttig. Men med seriens mange plan, og tidsreisens av og til komiske kollisjoner mellom de to fortellingsplanene, gir serien – og mediet – rom for å innta ulike tilskuerholdninger.

Slik tilskuerrollen i en fortelling blir definert i dette kapitlet, er den ikke mulig å beskrive på uttømmende vis. Det kommer av at tilskueren selv må bidra til å skape mening i den multimodale teksten, og at alle mottakere vil møte teksten på bakgrunn av sin egen forforståelse (som inkluderer for eksempel kunnskaper, erfaringer, interesser og verdier). Hvilke aspekter ved tilskuerrollen i Tårnagentene og den mystiske julegaven realiserer den enkelte av oss i møte med serien?

 Tårnagentene: Silje og Maria med esel

1.

Ta utgangspunkt i én eller flere episoder av serien, og samtal om hvordan dere vurderer den. Reflekter deretter over hva dere oppfatter eller vurderer ulikt, og hvorfor dere gjør det:

–          Er det noe dere tolker eller forstår på ulik vis, jfr. begrepet tomrom[1] i teksten? Hvilke sammenhenger kan dere eventuelt finne mellom ulike tolkninger og ulik forforståelse?

–          Har dere ulike kvalitetsvurderinger? Hvilke kriterier la dere til grunn for vurderingene? Hvilke sammenhenger kan dere eventuelt finne mellom kvalitetsvurdering og forforståelse?

2.

Vurder forholdet mellom fortellingens to virkelighetsplan, og pek på paralleller og kontraster mellom det som skjer i hhv. nåtids- og bibelfortellingen. Diskuter også fordeler og ulemper ved måten den bibelske virkeligheten blir framstilt på.

Sammenlign verdisyn og holdningsskapende teknikker i Tårnagent-serien med tilsvarende i en av NRKs øvrige julekalendere, eventuelt i den danske serien Jesus og Josefine. Se særlig på hvordan kontrasten mellom godt og ondt kommer til uttrykk, hva det gode og det onde består i, og på hvem som representerer det.

Serien om tårnagentene kom i stand som et samarbeid mellom NRK, TV inter og Søndagsskolen, og er seinere integrert i et omfattende nettbasert pedagogisk materiell til bruk i Den norske kirkes trosopplæring («Størst av alt»). Hvordan vurderer dere denne form for flerbruk, praktisk og prinsipielt?

Lenker:

Utdrag fra åtte av ti episoder av Tårnagentene og den mystiske julegaven:

http://www.filmrommet.no/film/details.aspx?filmid=11523

Ressurssider som kopler serien til Den norske kirkes trosopplæring:

http://tarnagenthelg.no/

http://tarnagenthelg.no/index.php?kat_id=320

Fra nettdebatten om julekalendere med religiøst innhold:

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6916

http://www.dagbladet.no/2009/12/18/kultur/tv_og_medier/nrk/humanetisk_forbund/9582041/

http://fritanke.no/index.php?NyhetID=8691&page=vis_nyhet

Info om den danske julekalenderen Jesus og Josefine:

http://www.juleweb.dk/jesus_og_josefine.htm

 

Neste kapittel

Tilbake til forsiden 


 

 

[1] Sentralt i den meningsskapende aktiviteten er leserens møte med det ubestemte i teksten, betegnet som tomrom eller bruddflater der det kreves at leseren selv må se relasjoner og skape sammenhenger (Astrid Ramsfjell i Jakten på fortellinger, s. 71).

Del dette innlegget